แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต

เลขที่รับแจ้ง
โรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
อุปกรณ์ที่ชำรุด
อาการเสีย
  ยกเลิก

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  ติดต่อทีมเคลื่อนที่เร็ว ระดับศูนย์ฯ

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  1.รายละเอีดยแนวทางการดำเนินกิจกรรมซ่อม DLTV-62 word1      %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  2.แบบแจ้งซ่อมบำรุงระบบ DLTV  word1 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  3.แบบดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบ-DLIT-DLTV word1      %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  4.แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ word1