รายละเอียดการแจ้งซ่อม DLTV / DLIT / อินเตอร์เน็ต

เลขที่รับแจ้ง
สถานะ : เสร็จสิ้น
โรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
อุปกรณ์ที่ชำรุด
อาการเสีย
วันที่แจ้งบันทึกการส่งงานซ่อมเสร็จเมื่อ : 02/01/2020
ผู้บันทึก/ผู้ซ่อม : ธนพัฒน์ พันธฤทธิ์

พิมพ์